DÁRKOVÝ POUKAZ   |   FAQ   |   KONTAKTY   |   info@barvamneuteces.cz

NEJBLIŽŠÍ ZÁVOD:

202408června9:0016:00Praha

9:00 - 16:00 Praha, Park u Čeňku
Více informacíElektronická registrace do 6. 6. 2024

Obchodní podmínky a GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky sportovní akce Barvám neutečeš („akce“), jejímž organizátorem je spolek Events 4 you, z.s., IČO 03675131, se sídlem Berenových 735, 199 00, Praha 9, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 61775 („organizátor“), upravují vzájemná práva a povinnosti účastníka akce („účastník“) a organizátora („VOP“).

1.2. Registrací účastníka na akci („registrace“) na internetových stránkách barvamneuteces.cz („on-line rozhraní“) a zaplacením ceny akce vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem („smlouva“).

1.3. Účastník se zavazuje řídit se těmito VOP. Zaškrtnutím políčka v on-line rozhraní při registraci účastník potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi ustanoveními VOP.

1.4. Znění VOP může organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

2. Základní pravidla pro účast na akci a bezpečnost účastníků

2.1. Akce se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, jejíž zdravotní stav jí účast umožňuje.

2.2. Osoba mladší 18 let věku se akce může zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce uděleným písemnou formou v podobě formuláře dostupného ke stažení v on-line rozhraní. Vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný souhlas odevzdá účastník organizátorovi nejpozději v den konání akce.

2.3.Osoba mladší 15 let věku se může účastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.

2.4.Účastník je povinen se řídit pokyny organizátora a jeho zástupců. Organizátor má právo vyloučit z účasti na akci jakéhokoliv účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh akce nebo bezpečí ostatních účastníků. Organizátor má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pokyny organizátora a jeho zástupců a/nebo s těmito VOP.

 

3. Registrace a účast účastníka na akci

3.1. Registraci na akci účastník provede prostřednictvím on-line rozhraní.

3.2. Účastník uhradí při registraci za svou účast na akci částku určenou organizátorem („startovné“). Startovné je možné uhradit bankovním převodem nebo on-line platbou pomocí platební karty. Registrace je dokončena okamžikem připsání startovného na účet organizátora.

3.3. Registrovaný účastník je povinen se na akci dostavit v dostatečném předstihu.

3.4. Účastník je oprávněn se účastnit toho termínu akce, na nějž se registroval.

3.5. Účastník je povinen při vstupu na akci doložit registraci provedenou na své jméno a v případě vyzvání organizátorovi předložit platný průkaz totožnosti.

3.6. V případě, že se účastník rozhodne změnit registraci na jiného účastníka, je povinen uhradit organizátorovi za tuto změnu poplatek ve výši 100 Kč. Tuto změnu je možné provést nejpozději 24 hodin před začátkem akce.

3.7. V případě, že se účastník rozhodne změnit registraci na jinou akci (závod) organizátora, je povinen uhradit organizátorovi za tuto změnu poplatek ve výši 250 Kč. Tuto změnu je možné provést nejpozději 7 dnů před začátkem akce.

 

4. Soutěžní pravidla

4.1. Akce spočívá v běhu na 5.000 metrů dlouhé trati s 5 barevnými zónami, ve kterých jsou běžci zasypáni barvou.

4.2. Osoby mladší 15 let se mohou běhu zúčastnit v doprovodu dospělé osoby.

4.3. Jedná se o sportovní akci, kde nejde o rychlost, ale o to si pořádně užít celý den s přáteli nebo rodinou. Běhu se může zúčastnit každý a opravdovým vítězem běhu je ten, kdo si užije nejvíce zábavy. V 5 barevných zónách jsou běžci zasypání barvou. Barva je složena z kukuřičného škrobu a potravinového barviva.

4.4. Účastník je během akce povinen:

4.4.1. chovat se v souladu s těmito soutěžními pravidly;

4.4.2. jednat s ostatními účastníky, zástupci organizátora i ostatními osobami přítomnými na akci s respektem a úctou;

4.4.3. zdržet se urážlivého, nesportovního či vulgárního chování;

4.4.4. nahlásit jakékoliv porušení těchto pravidel organizátorovi.

4.5. Organizátor je oprávněn účastníka v případě porušení soutěžních pravidel vyloučit z účasti na akci.

4.6. Účastník bere na vědomí, že akce klade vysokou náročnost na fyzickou vybavenost účastníků a svou účastí potvrzuje, že důsledně zvážil svůj zdravotní stav a kondici a tyto mu umožňují se akce zúčastnit.

4.7. Účastník prohlašuje, že si je vědom fyzické náročnosti a zdravotních rizik spojených se svou účastí na akci (riziko zranění či újmy na zdraví, riziko úmrtí) jakož i rizika újmy na majetku účastníka.

4.8. Provedením registrace na akci se účastník zavazuje, že před svou účastí na akci ani během ní nepožije alkohol ani omamné či psychotropní látky včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky.

4.9. Účastník nesmí na akci přijít s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné, pro ostatní účastníky akce, diváky, zástupce organizátora, nebo pro samotného účastníka. V případě, že má účastník pochybnost o bezpečnosti svého vybavení, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora a podřídit se jeho rozhodnutí o přípustnosti vybavení.

4.10. Účastník je povinen před svou účastí na akci zkontrolovat místo konání akce a nahlásit organizátorovi jakékoliv možné ohrožení bezpečnosti místa konání akce, které mu bude známo.

4.11. Účastník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že akce bude probíhat za běžného silničního provozu, čemuž přizpůsobí své chování v maximální možné míře.

4.12. Účastník je povinen nahradit veškeré škody, které způsobí svým zaviněním jiným účastníkům, organizátorovi či jeho zástupcům, nebo jiným osobám přítomným na akci.

4.13. Účastník bere na vědomí, že při akci dochází k pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů, na kterých se účastníci mohou objevit („záznamy“). Organizátor je oprávněn použít záznamy za účelem vyhotovení reportáží o jednotlivých akcích, za účelem propagace či za jiným účelem souvisejícím s aktivitami organizátora. Každý účastník je oprávněn požádat organizátora o odstranění či nepoužívání konkrétních záznamů, na nichž je zachycena podoba účastníka.

 

5. Vyšší moc

5.1. V případě zásahu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události má organizátor právo akci zrušit nebo změnit termín konání, a to i opakovaně. Startovné se v takovém případě nevrací.

5.2. Za zásah vyšší moci jsou považovány např. následující události: nehody, epidemie, pandemie, karanténa, občanské nepokoje, porucha komunikačních zařízení, porucha webhostingových zařízení, porucha poskytovatele internetových služeb, přírodní katastrofy, nařízení vlády anebo jiných orgánů veřejné moci, zákonná omezení, změny v zákonech a jiných právních předpisech, stávky na celostátní úrovni, požár.

 

6. Práva z vadného plnění a právo na odstoupení

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má účastník právo využít možnosti v tomto pořadí:

6.2.1. na odstranění vady;

6.2.2. na odstranění vady dodáním nové služby bez vady;

6.2.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.3. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u organizátora. Organizátor je povinen účastníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy účastník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace účastník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.4. Při uplatnění práva z vadného plnění je účastník povinen prokázat provedení registrace a uhrazení startovného (uzavření smlouvy).

6.5. Účastník bere na vědomí, že od smlouvy vzniklé mezi účastníkem a organizátorem na základě registrace a zaplacení ceny akce dle čl. 1.2 těchto podmínek, jakožto smlouvy o využití volného času, které organizátor poskytuje v určeném termínu, nelze dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit.

 

7. Odpovědnost organizátora

7.1. Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný termín akce.

7.2. Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo újmy na zdraví, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním povinností ze strany organizátora.

7.3. Organizátor nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto VOP.

 

8. Ochrana osobních údajů 

8.1. Ochrana osobních údajů účastníka probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na internetových stránkách organizátora barvamneuteces.cz.

 

9. Změny VOP

9.1. Tyto VOP může organizátor změnit v případě, že dojde ke změně právní úpravy či jejího výkladu, a z tohoto důvodu nastane možná pochybnost o platnosti a účinnosti některého z ustanovení VOP, a to takovým způsobem, aby tyto VOP byly nadále v souladu s právním řádem České republiky. V takovém případě organizátor zveřejní nové znění VOP prostřednictvím on-line rozhraní a o tomto zveřejnění informuje účastníka.

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi účastníkem a účastníkem je dána pravomoc soudů České republiky s místní příslušností dle sídla organizátora.

10.3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení VOP není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP.

10.4. Registrace účastníka je archivována účastníkem v elektronické podobě, a není přístupná třetím osobám.

10.5. Tyto VOP jsou vyhotoveny s účinností od 5. října 2023.

 

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Jako spolek Events 4 you, z.s., IČO 03675131, se sídlem Beranových 735, 199 00, Praha 9, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 61775 („spolek“), jsme ve smyslu tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) („Nařízení“) správcem osobních údajů. Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů.

 

1. Zpracování osobních údajů 

1.1. Osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

1.1.1. komunikovali jste s námi písemně nebo elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu) a sdělili jste nám osobní údaje;

1.1.2. jste účastníkem sportovního závodu, který pořádáme (zejména „Barvám Neutečeš“ nebo „Urban Challenge“) nebo se na takový závod registrujete;

1.1.3. objednáte si zboží z e-shopu na adrese https://www.barvamneuteces.cz/e-shop/ nebo https://urbanchallenge.cz/e-shop/ („e-shop“);

1.1.4. jste podnikající fyzickou osobou nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsme uzavřeli smlouvu jako objednatelé služeb nebo zboží;

1.1.5. jste zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, dobrovolník nebo jiná spolupracující osoba v našem spolku.

 

2. Kategorie osobních údajů

2.1. Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

2.2. Identifikační a adresní údaje:jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.

2.3. Elektronické kontaktní údaje:telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.

2.4. Osobní údaje spojené s účastí na sportovním závodě: startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, fotografie.

2.5. U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracováváme životopis, údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.

 

3. Soubory cookies

3.1. Na internetových stránkách https://www.barvamneuteces.cz nebo https://urbanchallenge.cz užíváme soubory cookies.

3.2. Cookies jsou krátké textové soubory, které internetový obchod ukládá ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se do internetového obchodu vrátíte.

3.3. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

3.4. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies.

3.5. Soubory cookies jsou na internetových stránkách užívány za účelem:

3.5.1. umožnění základního fungování stránek;

3.5.2. měření návštěvnosti stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na stránkách.

 

4. Právní titul a účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

4.1. Plnění smlouvy

4.1.1. Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro poskytnutí služeb (účast na sportovním závodě) nebo pro dodání zboží (v případě objednávky z e-shopu) a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných. Osobní údaje spojené s účastí na sportovním závodě zpracováváme, neboť je to nezbytné pro vaše zařazení do správné výsledkové kategorie dle pravidel závodu a určení oficiálního pořadí v závodě.

4.2. Plnění zákonných povinností.

4.2.1. Mezi nám uložené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, vedení spisů zaměstnanců, vedení mzdové agendy, případně povinnosti spojené s žádostí o dotaci z veřejných zdrojů.

4.3. Oprávněný zájem

4.3.1. Prostřednictvím přímého marketingu Vám můžeme zasílat pozvánky, žádosti o zpětnou vazbu na naše akce, případně nabídku zboží.

4.3.2. Pokud se účastníte sportovního závodu, můžeme z akce pořizovat fotografie nebo videozáznam a tyto záznamy za účelem informování o akci zveřejnit na našich webových stránkách, sociálních sítích nebo v jiných marketingových materiálech. Záznamy nejsou pořizovány s úmyslem zpracovávat vaše osobní údaje, ale pokud by vám to přesto nebylo příjemné, dejte nám prosím co nejdříve vědět.

4.3.3. Pokud se účastníte sportovního závodu, můžeme vaše osobní údaje (identifikační údaje a osobní údaje spojené s účastí na sportovním závodě) zveřejnit v rámci výsledkové listiny sportovního závodu na webových stránkách daného závodu.

4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

4.4.1. Osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud nám k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

5. Zpracovatelé, příjemci a předávání osobních údajů

5.1. Pro efektivní poskytování služeb a plnění smluv máme uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým můžeme předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:

5.1.1. poskytovatelé dopravních služeb (v případě nákupu na e-shopu),

5.1.2. poskytovatelé softwarových a IT služeb.

5.2. Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti nebo advokátům.

5.3. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie bychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro poskytnutí služeb nebo dodání zboží.

 

6. Doba uložení

6.1. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:

6.1.1. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu, v ostatních případech zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.

6.1.2. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění našich zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.

6.1.3. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud nám nesdělíte, že si nepřejete, abychom tyto osobní údaje dále zpracovávali.

6.1.4. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracováváme osobní údaje maximálně po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili.

 

7. Vaše práva

7.1. Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:

7.1.1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracováváme a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.

7.1.2. Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že námi zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte nás prosím kontaktovat.

7.1.3. Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

7.1.4. Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají.

7.1.5. Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje předali třetí osobě.

7.1.6. Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.

7.1.7. Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

8. Kontakty

8.1. Pokud nás chcete kontaktovat, zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo nám sdělit, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:

Events 4 you, z.s.

Berenových 735, Praha 9

Provozovna: Tupolevova 676, Praha 9, 199 00

E-mail: info@barvamneuteces.cz

 

9. Ostatní a závěrečná ustanovení

9.1. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout příslušné služby.

9.2. Náš spolek neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů v rámci níž by docházelo k profilování.

9.3. Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.